leerplicht

Ongeoorloofd schoolverzuim

Indien een ingeschreven leerling zonder geldige reden lestijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende schooldagen, dan wel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken maar dan 1/8 deel van het aantal uren lestijd bedraagt, geeft de directeur hiervan kennis aan burgemeester en wethouders, i.c. de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont of verblijft.

In overleg wordt dan vastgesteld welke maatregelen er genomen zullen worden. In uiterste gevallen kan dit leiden tot schorsing en verwijdering van de betreffende leerling.

 

Te laat komen

 “Als het aan de overheid ligt, is vijf minuten te laat al strafbaar”. Dit werd onlangs nog bevestigd op “de dag van de leerplicht”, in een bijeenkomst van leerplichtambtenaren en wethouders van onderwijs. Daar was iedereen het erover eens dat 5 minuten te laat strafbaar is.

 Te laat komen wordt door ons als een groot probleem ervaren.  Een laatkomer is een storende factor voor de hele groep, daarnaast missen zij instructie. De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim.

Binnen onze school pakken we het te laat komen aan middels de “3-6-9“ afspraak. Wij denken dat we op deze manier het probleem van te laat komen goed kunnen aanpakken.

 Wanneer een leerling binnen een korte periode te laat komt (bijvoorbeeld 3 keer te laat binnen veertien dagen) wordt er door de leerkracht contact opgenomen met de ouders.

Dit kan telefonisch of via de mail gebeuren.

Als het structureel te laat komen hierdoor niet verandert, worden de ouders bij 6 keer te laat door de directie uitgenodigd voor een gesprek op school.

Als ook na dit gesprek het gedrag niet veranderd zijn wij als school na 9 keer te laat komen verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

De afdeling leerplicht stuurt de ouders dan een waarschuwingsbrief.

 Na drie weken neemt de leerplichtambtenaar contact op met school met de vraag of het te laat komen is gestopt. Wanneer dat zo is wordt het dossier bij leerplicht gesloten. Als het te laat komen niet is gestopt worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek bij de leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen wordt er doorverwezen naar de hulpverlening, in andere gevallen wordt er een proces-verbaal opgemaakt.