contacten

Algemeen

Achter in de schoolgids staan de emailadressen van de leerkrachten. U kunt dit emailadres gebruiken voor korte praktische vragen. Het is niet de bedoeling dat dit emailadres gebruikt wordt voor het bespreken van meningen en of bevindingen. Daarvoor kunt u altijd een afspraak maken op school.


Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten er behoefte aan uitleg te geven van hun manier van werken en de achtergronden daarvan. Nieuwe methodieken, toetsen, huiswerk, allerlei onderwerpen die gehele groep betreffen komen aan de orde. Deze avond is voor iedereen verhelderend en het voorkomt veel misverstanden.
Bovendien kunnen suggesties van ouders aanleiding worden tot aanpassing van de gang van zaken.


Spreekmiddag/-avond

Deze vinden 5 maal per jaar plaats, gemiddeld om de twee maanden. Ze zijn bedoeld om de ontwikkelingen van de kinderen individueel te bespreken. Twee hiervan zijn rapportbesprekingen. Vooral deze worden voor iedereen aanbevolen. Het afgelopen jaar hebben we als leerkrachten op een uitgebreidere manier naar uw kind gekeken.
Wat zijn de sterke en minder sterke kant van uw kind. De zogenaamde stimulerende en bedreigende factoren.
We letten daarbij op het leren en spelen van uw kind. We schatten in wat de rol van de ouders in de thuissituatie is. Welke invloed heeft de groepsgrootte op het kind? Welke invloed hebben de kinderen in de groep op de het kind?
We hebben daarover gegevens in ons leerlingvolgsysteem staan. We hopen dat u ons helpt het beeld wat we over uw kind hebben zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Dat is dan een mooi uitgangspunt om de ontwikkeling van uw kind het komend jaar zo goed mogelijk met elkaar te volgen. Uw informatie kan helpen om beter aan te sluiten
bij wat uw kind nodig heeft in het zo goed mogelijk ontwikkelen en zo prettig mogelijk spelen in en rond de school.
Tijdens het 1e 10 minutengesprek willen we graag met u over de bovengenoemde punten van gedachten wisselen. We willen graag dat u ons hierover iets meer over uw kind vertelt en aangeeft wat uw verwachtingen voor uw kind het komend jaar zijn.
Tijdens het 1e 10 minuten gesprek ligt de nadruk meer op wie uw kind is dan wat uw kind kan en hoe het met uw kind gaat. Dat aspect hopen we in de andere 10 minutengesprekken met u te bespreken. Als er iets belangrijks te melden is over hoe het met uw kind gaat zullen we dat ongetwijfeld doen.
 

Rapportage

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis; eind januari en aan het eind van het schooljaar. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen alleen aan het eind van het schooljaar het rapport mee.
U wordt in de gelegenheid gesteld apart met de leerkracht over de ontwikkeling en de resultaten van uw kind(eren)van gedachten te wisselen. Hiervoor nodigen we u vier keer per jaar uit. Dit gebeurt na het eerste en tweede rapport en in de tussenliggende periodes. Zeg maar, ongeveer om de twee maanden. Vooral de besprekingen na de rapportage bevelen we met klem aan, omdat niet alles in rapporten geschreven kan worden.
 

Huisbezoek

We gaan incidenteel bij kinderen op huisbezoek.
 

Inloopuren

Enkele keren per jaar is er een open lesuur. Wisselend over de dagen van de week zal er van 08.30 – 09.30 u of van 11.00 - 12.00 u een open lesuur zijn. De ene keer voor de onderbouw de andere keer voor de bovenbouw. De data zullen in de jaarkalender worden aangegeven.
 

Nieuwsbrieven

Elke twee weken verschijnt er een nieuwsbrief met zaken die voor de komende maand aandacht vragen. Deze ontvangt u zolang uw kinderen op school zitten via het ouderportaal. Nieuw aangemelde ouders en relaties krijgen deze nieuwsbrief via de mail. We willen alle ouders op deze manier zo goed mogelijk informeren over alles wat in en rond de school gebeurt.