team

Groepsfoto personeel PCB Hoef 2017 - 2018

Van links naar rechts, van boven naar onder:

  • Juf Corianne(uit dienst) , juf Jeannette , Joop Ploeg (conciërge), juf Woutie,  juf Jeanet,
  • Juf Jeanette, juf Esmeralda, juf Sjane, juf Hanneke (uit dienst), Jannie Bos (uit dienst), Margreet Mouw ( administratie), juf Eva.
  • juf Evelien, meester Broekhuizen (directeur).
  • Ontbrekend: Marian Grift (schoonmaak)

   

ONS SCHOOLTEAM

Ons schoolteam kent de volgende functies en taken:

Directeur

Dhr. Meo Broekhuizen    

Hij heeft de eindverantwoordelijkheid. Dat wil zeggen, dat iedereen voor alle zaken eerst in overleg treedt met de betreffende leerkracht, maar uiteindelijk altijd terecht kan bij de directeur.

Plaatsvervangend directeur

Mw. Sjane Houweling

Deze neemt de directeur waar bij ziekte of afwezigheid en past dan alleen "op de winkel".

Managementteam

Dit team bestaat uit juf Sjane, juf Esmeralda en meester M. Broekhuizen.

In hun drie wekelijks worden algemene en lopende zaken van de school besproken. We bereiden de teamvergaderingen voor. We bezinnen ons op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

Intern begeleider

juf Esmeralda (gr 1 t/m 4) en meester M. Broekhuizen(gr 5 t/m 8)

Deze leerkracht begeleidt de leerkrachten bij het opsporen en behandelen van problemen bij kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. De intern begeleider is vaak als extra persoon aanwezig bij besprekingen met ouders.

Groepsleerkracht

Deze is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de groep. Ouders kunnen bij hem /haar terecht voor informatie over de vorderingen van hun kind.

Deeltijdleerkracht

De deeltijdleerkracht verlicht de taak van de groepsleerkracht, zodat de groepen apart meer aandacht kunnen krijgen. Vooral in de onderbouw is dit van groot belang.

Invalkracht

Zoals het woord al doet vermoeden wordt van deze leerkracht gebruik gemaakt als er ziekte of buitengewoon verlof is.

Conciërge

Dhr. Joop Ploeg

Het buitenwerk, klein onderhoud, kopieerwerk en diverse andere werkzaam­heden vallen binnen de taakomschrijving van de conciërge. Hij verlicht de taken van het lesgevend personeel.

Schoonmaak

Mw. Marjan Grift

De schoonmaak van de school vindt op een prima wijze plaats. Dagelijks worden de toiletten voor schooltijd schoongemaakt.

Vertrouwensleerkracht/klachtenregeling

  Juf Eva

Deze (groeps-)leerkracht heeft als speciale taak, klachten over ongewenste intimi-teiten, mishandeling en dergelijke in behandeling te nemen. In de meeste gevallen kan men daarvoor bij de eigen groepsleerkracht terecht, maar als het juist deze leerkracht betreft, kan men bij bovengenoemd persoon aankloppen. Juf Eva zoekt dan contact met de vertrouwenspersoon die voor onze school is aangesteld, dit is:

Mevr. M. Boeting-Kruiswijk        Lorentzstraat 33        3840 AA  Harderwijk    06-40387153

 e-mail mb-coaching@live.nl.

 

BHV – er

Met ingang van het cursusjaar 2011 – 2012 wordt maximaal 50% van de groepsleerkrachten opgeleid tot BHV-er. Het ARBO-beleid geeft aan dat in alle omstandigheden elke leerkracht op de hoogte moet zijn van de veiligheidsvoorschriften en daar ook naar kan handelen.

Preventiemedewerker/Arbomedewerker

Juf Woutie Schuit / de heer Joop Ploeg

Deze leerkracht is aanspreekpunt voor de Arbowetgeving naast de directeur die verantwoordelijk is.

De Arbo-leerkracht is contactpersoon met de Arbo-commissie die het beleid, voor zover mogelijk, voorbereid en regelmatig het onderwerp ter sprake brengt en zorg draagt voor bijstelling en oefening van een ontruimingsplan en rampenplan.

 

Wanneer u ideeën hebt voor het veiliger maken van schoolsituaties van leerling, medewerkende ouder of leerkracht, dan kunt u of bij juf Woutie of de heer Joop Ploeg terecht. Ook als er met uw kind een ongeluk is gebeurd, waardoor hij of zij langer dan een dag uitgeschakeld is, dan moet deze leerkracht dit melden aan alle bevoegde instanties.

Stagiaires     

Op onze school zijn regelmatig studenten van de opleidingsscholen in de omgeving, de school waar je voor groepsleerkracht voor de basisschool kunt leren.

Ze leren niet alleen hoe het lesgeven in de praktijk gaat, ze functioneren ook als klassenassistenten. Juf Sjane is als Coach Interne Opleiding gespecialiseerd in de begeleiding van de stagiaires en de mentoren.

Daarnaast hebben we ook stagiaires vanuit de opleidingen onderwijsassistent en pedagogisch medewerker.