toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Toelating

De scholen van VPCO Putten staan open voor alle leerlingen, mits ouders zich kunnen vinden in de beschreven identiteit en de leerlingen aan alle activiteiten zullen meedoen.
Voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben wordt bekeken of en hoe de school deze ondersteuning kan geven.
 

Regeling betreffende toelating en verwijdering van leerlingen

Aanmelding van leerlingen
Wij hebben met u als ouder/verzorger van een eventueel toekomstige leerling eerst een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kan erover en weer informatie-uitwisseling plaatsvinden. Toelating tot de school is geen probleem wanneer het kind basisschoolvaardig lijkt. Hiervoor vragen we u 9 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt het ‘entreeformulier’ in te vullen. Als daar bijzonderheden uitkomen die belangrijk zijn voor de juiste ontwikkeling van uw kind gaan we hierover met u in gesprek.
Wij zijn een "open" Christelijke school en iedereen, die de christelijke identiteit van onze school wil respecteren, is welkom. Leerlingen doen gericht mee met de lessen die gegeven worden in het kader van godsdienstige vorming en de feestelijkheden die daaruit voortvloeien. Van ouders verwachten we een positieve houding ten opzichte
hiervan.

Wanneer uw kind 4 jaar is geworden, mag het de volgende dag naar school, mits de groepsgrootte niet boven de 32 leerlingen komt. Het kind is dan nog niet leerplichtig. Dit is het geval als het vijf jaar is. We stellen het op prijs wanneer u uw kind persoonlijk komt opgeven, zodat er ook een persoonlijk gesprek mogelijk is en het aanmeldingsformulier samen kan worden ingevuld.

Nieuwe leerlingen
Jonge leerlingen kunnen, mits de groepsgrootte het toelaat, zodra ze 4 jaar worden op school terecht. Als er veel speciale activiteiten plaatsvinden, wordt geadviseerd nog een weekje te wachten, zoals in de decembermaand. Voor die tijd wordt er met de groepsleerkracht een afspraak gemaakt om meestal buiten lestijd met het kind de school te komen bekijken. Bij die gelegenheid wordt besproken hoe en wanneer het kind korte bezoekjes aan de school brengt. Ouders kunnen zich in alle rust informeren over de school.

Voor oudere leerlingen, afkomstig van een andere school, geldt hetzelfde. Wel wordt het dan als noodzakelijk ervaren informatie te krijgen van de voorgaande school betreffende methodes, toetsresultaten en voorliggende prestaties. Ook een telefoonnummer van de school of leerkracht kan gezoek voorkomen.

Schorsing
Hoewel we hopen deze maatregel nooit nodig te hebben is het mogelijk dat een leerling tijdelijk (maximaal 1 week) geschorst wordt. Dit is de beslissing van de directeur, nadat er gesprekken zijn geweest tussen ouders, leerkracht, intern begeleider en directeur. Doel van deze gesprekken is om tot werkbare afspraken te komen.

Wanneer dit niet lukt en er sprake is van wangedrag door een leerling t.o.v. medeleerlingen of leerkrachten, zal in overleg met de leerplichtambtenaar naar een oplossing worden gezocht. De directie meldt dit bij de leerplichtambtenaar. In dit kader is het ook mogelijk dat een ouder de toegang tot de school ontzegd wordt.
Wij gaan op onze school op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Verwijdering
Wanneer (herhaaldelijk) schorsen en het contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) geen veranderingen geeft en daarom de situatie onacceptabel blijft, kan er vanuit de school, in overleg met het bevoegd gezag, een procedure gestart worden om de leerling te verwijderen van school. De directeur meldt dit bij de inspectie en de leerplichtambtenaar. De school probeert (zo mogelijk binnen 8 weken) een nieuwe school voor de leerling te vinden. Dit in overleg met ouders/verzorgers.