onderwijsmethoden

DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS

Het circuitmodel

Sinds het cursusjaar 2015-2016 organiseren we de lessen groep 3 t/m 8 de hoofdvakken in een circuitmodel. De lessen duren 30 minuten. De kinderen krijgen instructie op hun niveau. De verwerking doen ze zelfstandig. Er is een instructiegroep, een groep spelling en taal, een groep niet tijdgebonden taken en een groep tijdgebonden taken. 

Om de kinderen die opdat moment geen instructie krijgen en zelfstandig aan het werk zijn, ook goed te begeleiden en feedback op hun werk te geven maken we ook gebruik van een onderwijsassistente.

In groep 3 beginnen we met 3 rondes. Daarna bouwen we het uit naar 4 rondes in groep 5 t/m 8.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom we voor dit model kiezen. In de eerste plaats instructie op niveau en in de tweede plaats een grotere mate van zelfstandigheid van de leerlingen.

In groep 7 en 8 werken we met Snappet.

Combinatiegroepen

Onze school is een school, waarbij de leerlingen in vaste groepen zitten. De school telt 4 combinatiegroepen. Elke combinatiegroep bestaat uit max. 32 leerlingen. Mochten er meer kinderen in de groepen komen, zullen we een leerlingenstop invoeren of een andere oplossing in de organisatie bedenken. Afhankelijk van het aantal leerlingen van de school kunnen we deze groepen voor enkele uren in de week splitsen. Waar nodig en/of mogelijk, zijn de leerlingen werkzaam op hun eigen niveau. Elke combinatiegroep heeft minimaal 1 dagdeel per week een extra leerkracht voor groepssplitsingen of extra leerlingbegeleiding. Hierdoor zijn we in staat in elke groep de nodige aandacht voor de kinderen te hebben.

De lesonderdelen van de school zijn terug te vinden in de lesroosters. Elke dag zult u Bijbelse geschiedenis terugvinden. Er wordt driemaal per week uit de Bijbel verteld, er worden psalmen en Bijbelse liederen aangeleerd en worden er verwerkingen gemaakt, zodat de kinderen met de Bijbelse boodschap in aanraking komen. Bij de kinderen in de hoogste groepen wordt ook gewoon kennis overgedragen. We willen graag dat kinderen vertrouwd raken met geloven, maar ook hoe ze in een kerkelijke gemeente kunnen functioneren.

Groep 1 – 2

Bij groep 1 en 2 zult u vaak de vakken: lichamelijke oefening, zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling en muzikale vorming aantreffen. In deze groepen wordt veelal thematisch gewerkt. Twee weken lang wordt een bepaald onderwerp gekozen en binnen dit onderwerp komen alle ontwikkelingsdoelen aan de orde. Kleuren worden geoefend, vormen benoemd, motoriek getraind door liedjes, spelletjes, handvaardigheid enz. Bijna alle activiteiten worden in groepsverband ondernomen, zodat de sociale ontwikkeling aandacht krijgt. Alleen tijdens vrij spel, binnen en buiten, kunnen kinderen met eigen activiteiten bezig zijn.

Activiteiten die altijd plaats vinden zijn het benoemen van de tijd (dag, seizoen e.d.).

In groep 2 wordt al veel met letters en cijfers gewerkt. Het is in deze groep niet meer alleen spelen, knippen en plakken. Aan het eind van groep 2 wordt verwacht dat de kinderen minimaal 15 letters kennen.

Groep 3

In groep 3 gaan de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Dit voor het kind spannende gebeuren wordt ook als spannend gebracht. De methodes bieden de leerstof in kleine stapjes aan.

Halverwege het schooljaar moet het leesproces op gang zijn gekomen en moeten de kinderen zelfstandig nieuwe woorden kunnen spellen en lezen. Voor het rekenen wordt de stap gemaakt van het concreet tellen naar het maken van optel en aftreksommetjes.

Ook in deze groep spelen rekenverhalen een grote rol.

Groep 4 en hoger

Vanaf groep 4 wordt het rekenen verder uitgebreid door middel van een actuele methode. Dit houdt in, dat er vanaf het begin wiskundige elementen in terug te vinden zijn. Onze methode gaat uit van verschillende stadia van beheersing. Na een fase van eerste verkenning komt die van de oefening en tenslotte de fase van de beheersing. De stof wordt vaak aangeboden in concrete situaties, zodat de kinderen zich iets bij zo'n som kunnen voorstellen.

 De taalmethode die we hebben, is fris en modern. Kinderen worden gestimuleerd tot schrijven, terwijl ook de andere oefeningen zeer overzichtelijk zijn. Het voordeel van deze taalmethode is bovendien, dat spelling op een heldere manier wordt aangeleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van computerprogramma’s.

Bij geschiedenis zijn er naast de leesstof opdrachten die leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen maken. Bij aardrijkskunde wordt er zowel aardrijkskundige als topografische kennis bijgebracht. Hiervoor krijgen kinderen vanaf groep 6 regelmatig huiswerk mee, zodat iedereen zich een basiskennis kan eigen maken. Bij deze vakken wordt regelmatig het digitale schoolbord gebruikt om filmpjes van bijvoorbeeld Klasse TV te laten zien.
 

Vak Groep Methode Omschrijving
       
Bijbelse Geschiedenis 1 t/m 8 Startpunt We hanteren een 2-jarig vertelrooster met verhalen uit deze bak.
Zintuiglijke ontwikkeling 1 en 2 Leerlijnen van het SLO in combinatie met het digikeuzebord Deze map bevat aanwijzingen voor oefeningen en materialen om op verschillende terreinen kleuters zich goed te laten ontwikkelen
Aanvankelijk lezen 3 Veilig leren lezen, Deze zeer volledige methode bevat o.a. boekjes, spelmateriaal en een computerprogramma
Schrijven 2 t/m 8 Pennestreken Deze methode sluit heel nauw aan bij aanvankelijk leesmethode van groep 3
Technisch lezen 4 t/m 7 Leeslijn Systematisch komen de verschillende woorden en leestechnieken aan de orde.
Begrijpend lezen 4 t/m 8 Nieuwsbegrip De methode bestaat uit een introductie-filmpje over een actueel nieuwsthema. Aansluitend gaan de kinderen op hun eigen niveau oefenen met leesbegrip en leesstrategieën.
Taal 1 en 2 Schatkist Een methode met verhalen en platen.
  4 t/m 8 Taal actief
 
Deze efficiënte methode houdt zich bezig met alle terreinen van de taal: begrip, stellen, spreken, luisteren, enz.
Rekenen/wiskunde 1 en 2
 
3 t/m 8
Schatkist Rekenen
Pluspunt
Onze rekenmethode is een eigentijdse methode met een groot aantal praktische rekensituaties.
Aardrijkskunde 5 t/m 8 Geobas In de methode komen aan de hand van tekst en veel foto’s alle belangrijke kern begrip-pen aan de orde. Vanaf groep 6 wordt er gebruik gemaakt van de topografie­module.
Geschiedenis 5 t/m 8 Bij de tijd Het is een geschiedenis­methode die niet alleen over vroeger vertelt, maar ook inzicht geeft in onze eigentijdse problemen.
Natuur 3 t/m 6 Schooltelevisie Schooltelevisie geeft vaak beter dan wij kunnen vertellen, het wonder en de werking van natuur weer.
Natuur 5 t/m 8 Natuurlijk We gebruiken de methode om een rode lijn aan te brengen in de aan te brengen kennis.
Verkeer 3 t/m 4 “Op stap” Op systematische manier wordt de nodige kennis van verkeer aangeleerd.
  5/6 “Op voeten en fietsen’ Met foto’s en situatie­tekeningetjes worden kinderen aangezet kritisch te kijken naar wat veilig en onveilig in het verkeer is.
  7/8 Verkeersexamen  
Geestelijke stromingen 7/8 Map Diverse culturen en religies worden vanuit ons eigen perspectief besproken.
Engels 7/8 The team Een moderne methode waarmee de kinderen in aanraking komen met de Engelse taal.