bestuur

Werkgever

VPCO Putten wil voor het personeel een kwalitatief goede werkgever zijn. De
vereniging stimuleert ontwikkeling en groei van personeelsleden en werkt voortdurend
aan een professioneel leer- en werkklimaat.
 

Bestuur en algemeen directeur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 2 geledingen: het toezichthoudend bestuur
en de algemeen directeur.
Het (toezichthoudend) bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging en de scholen
en bestaat uit 5 bestuursleden, die vrijwillig deze taak op zich nemen en gekozen zijn
door de ledenvergadering volgens de regelingen in de statuten. Deze bestuursleden
zijn ouders van leerlingen van een van de drie scholen. Het bestuur heeft een
toezichthoudende rol, houdt zich bezig met de hoofdlijnen en bewaakt de uitvoering
van de bestuurlijke taken en het vastgestelde en goedgekeurde beleid.
De algemeen directeur is als gemandateerd bestuurder belast met de dagelijkse
leiding van de vereniging en de opstelling, vaststelling en uitvoering van het beleid. Op
schoolniveau ligt de dagelijkse leiding in handen van de directeur van de school.

Het toezichthoudend bestuur bestaat op 1 augustus 2017 uit:
Dhr. C. Heidekamp                   voorzitter
Dhr. W. van Winkoop             secretaris
Dhr. M Roordink                        penningmeester
Mevr. G. Propitius
Dhr. R van Esch

Dhr. H. Schipper, algemeen directeur
Postadres: VPCO Putten
                          Postbus 176
                          3880 AD Putten
Website:      www.pcoputten.nl (in ontwikkeling)
Email:            algemeendirecteur@pcoputten.nl

Voor bestuurszaken kunt u contact opnemen met de algemeen directeur, te bereiken
via basisschool de Pelikaan, Boekweitstraat 24, 3882 GN Putten, T 0341 - 357799, of
met de voorzitter van het bestuur.

U kunt lid worden van onze schoolvereniging als u met de grondslag kunt instemmen en
als u bereid bent de jaarlijkse contributie te betalen. U kunt zich opgeven met behulp
van een formulier dat op school verkrijgbaar is. Desgewenst kunt u van tevoren inzage
krijgen in de volledige statuten.