visie op hoogbegaafdheid

We willen het onderwijsaanbod nog beter op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen laten aansluiten.
(Hoog/meer)begaafde kinderen hebben een andere manier van leren en andere interesses. Communicatie met hen vraagt om een aangepaste benadering. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer uitleg over waarom bepaalde vaardigheden moeten worden aangeleerd en ze willen zaken in een context kunnen plaatsen.

Meerbegaafde kinderen vanaf groep 5 kunnen deelnemen aan de Pittige Plusgroep. Zij moeten dan wel aan enkele duidelijke voorwaarden voldoen. In de eerste plaats zullen ze drie maal achter elkaar een A - score voor de CITO -
toetsen begrijpend lezen, rekenen en spelling moeten halen. Vervolgens zal ook naar de anderen kenmerken
gekeken worden. In overleg tussen de groepsleerkracht, de hoogbegaafdheidsspecialist (collega van De
PCB Pelikaan), de IB-er, de ondersteuningsleerkracht en de ouders zal voor deze excellente leerlingen een begeleidingsplan worden opgesteld.

De meerbegaafde leerlingen, die niet voor alle drie de onderdelen een A - score halen, krijgen voor betreffende vakken waarvoor ze wel die A - score halen, in de groep extra uitdaging.